последна промяна:

Асима Костова Вангелова-Петрова

кандидат по процедура за Избор председател Районен съд Карлово
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Асима Костова Вангелова-Петрова
 • Дата и място на раждане Pодена на 09.02.1975 г. в гр. Сопот.
 • Семейно положение Омъжена.
 • Образование

  Бургаски свободен университет – специалност „Право” (1994 г. – 1999 г.). Завършва със среден успех от държавните изпити: „Добър (4,00)” и  общ среден успех през курса на обучение „Добър (4,22)”.
  Източник: Копие на Диплома за завършено висше образование, изискана и предоставена по реда на  ЗДОИ от ВСС. 

 • Езици

  Основно ниво на владеене на немски език. 

 • Продължаващо обучение

  Начална квалификация на районни съдии – наказателно право – обща част
  Начална квалификация на районни съдии – граждански процес
  Начална квалификация на районни съдии – трудово право
  Семинар на тема „Вещно право. Делбено производство”
  Обучение на тема „Достъп до правосъдие. Проблеми по приложението на основните закони, свързани със защитата на правата на човека”, организирано от НИП
  Семинар на тема „Обучение по новия НПК”, организиран от НИП
  Семинар на тема „Практически въпроси по ГПК”, организиран от Окръжен съд Пловдив
  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Вангелова-Петрова, актуален към месец март 2010 г. 

 • Стаж


  Извън органите на съдебната власт:
  от 19.02.2001 г. до 23.12.2004 г. – помощник-нотариус  при Нотариус No.099 Станка Ранджева с район на действие РС Карлово /3г. 10м. 5д./ 


  В органите на съдебната власт:
  от 16.12.1999 г. до 15.12.2000 г.  – съдебен кандидат в Окръжен съд – Пловдив
  от 01.02.2005 г. до настоящия момент – съдия в Районен съд – Карлово /6г. 8м. 5д./
  Към 30.09.2011 г. съдия Асима Костова Вангелова-Петрова има 11 години, 6 месеца и 5 дни юридически стаж.
  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Вангелова-Петрова, актуален към март  2010 г.и  служебна бележка, издадена от РС Карлово на съдия Вангелова-Петрова. 

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Административен ръководител-председател на Районен съд Карлово, избрана с решение на ВСС от 01.12.2011 г.
 • Кариерно израстване

  Асима Вангелова-Петрова започва юридическата си кариера като помощник-нотариус в Карлово през февруари 2001 г. 
  На 26.01.2005 г. Висшият съдебен съвет взема решение да назначи Вангелова-Петрова на длъжността съдия в Районен съд – Карлово. Това е отразено в Протокол No.1 от същата година. На 09.07.2008 г. тя е повишена в ранг „Съдия в ОС” (Протокол No.27).
  По-късно през същия месец  кандидатства за позицията съдия в Районен съд Пловдив, но ВСС не провежда гласуване на нейната кандидатура поради попълване на местата (Протокол No.35/31.07.2008 г.). На 08.04.2010 г. Асима Вангелова-Петрова придобива статут на несменяемост с решение на Висшия съдебен съвет. То е гласувано с 23 гласа „за”. (Протокол No.14)
  Източник: Протоколи от заседания на ВСС. 

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Спазване на сроковете в Районен съд - Карлово:

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2005

  0

  400

  667

  334

  2006

  125

  423

  1 024

  471

  2007

  95

  809

  1 245

  778

  2008

  0

  438

  569

  364

  2009

  50

  472

  397

  456

  2010

  79

  587

  663

  584

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2005

  334

  241

  36

  36

  2006

  471

  287

  76

  107

  2007

  778

  580

  13

  184

  2008

  364

  219

  71

  68

  2009

  456

  294

  66

  81

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Вангелова-Петрова, актуален към март 2010 г. и Годишен доклад за дейността на РС Карлово през 2010 г.

 • Висящи дела

  Период

  Брой дела

  До 3 месеца

  46

  От 3 до 6 месеца

  11

  От 6 месеца до 1 година

   7

  Над 1 година

   7

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Вангелова-Петрова, актуален към март 2010 г.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  Уважени жалби за бавност

  2005

  168

  19

  7

  4

  0

  0

  0

  2006

  322

  39

  27

  6

  2

  1

  0

  2007

  738

  61

  17

  5

  4

  2

  0

  2008

  313

  35

  10

  4

  5

  0

  0

  2009

  415

  32

  11

  10

  7

  0

  0

  2010

  Над 44*

  44

  30

  12+4**

  -

  -

  -

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Вангелова-Петрова, актуален към март 2010 г. и Годишен отчетен доклад за дейността на РС Карлово през 2010 г.
  * В Доклада няма точни данни за подлежащите на обжалване дела.
  ** В Доклада тези дела фигурират като „Частично отменени”.

 • Натовареност

  НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ В РС КАРЛОВО

  Година

  Средна натовареност на всички съдии по щат (дела/месец)

  Средна натовареност – граждански дела (дела/месец)

  Средна действителна натовареност на всички съдии (дела/месец)

  Средна действителна натовареност – граждански дела (дела/месец)

   

  Общо

  Спрямо свърш.

  Общо

  Спрямо свърш.

  Общо

  Спрямо свърш.

  Общо

  Спрямо свърш.

  2009

  27,79

  22,84

  31,77

  25,65

  28,58

  23,50

  Няма данни

  Няма

  Данни

  2010

  33,16

  28,07

  42,23

  36,30

  41,64

  35,26

  56,31

  48,40

  Източник: Годишни доклади за дейността на РС Карлово през 2009 г. и 2010 г.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Видно от извлечение от протокол № 37 от заседание на Комисия по дисциплинарни производства на Висшия съдебен съвет, проведено на 01.11.2011г. не са образувани дисциплинарни производства, респективно наложени дисциплинарни наказания на Асима Вангелова-Петрова.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси[1]
   В декларацията на съдия Асима Вангелова-Петрова от 16.01.2009 г. не са посочени данни за конфликт на интереси. Съдия Вангелова-Петрова е отбелязала следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5 000 лв. - потребителски кредит от 2007 г., който е в размер на 20 000 лв. и е взет от от ”РАЙФАЙЗЕН БАНК”АД, клон – Карлово.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ на съдия Асима Вангелова-Петрова, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет


  [1] Понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от  2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)
 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Асима Костова Вангелова-Петрова не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228 

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година:2007 г.2010 г.

  За 2006 г., 2008 г. и 2009 г. от страна на  съдия Вангелова-Петрова има подадени само уведомления пред Сметната палата.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Районен съд Карлово в Държавен вестник - 30.09.2011 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 07.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито

  Виж придобитото недвижимо имущество на Асима Костова Вангелова-Петрова към 30.09.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Карлово за периода от 01.01.1992 г. до 25.10.2011 г.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение на недвижим имот 

  Година

  2010 

  Условие

  Н-С КОНОВСКА  

  Страни

  Дарител - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Дарен(Частна собственост) - Асима К. Вангелова-Петрова  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Ателие за творческа дейност, площ по док. - 90.600 кв. м., гр.Карлово.

  Страни

  Дарител - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Дарен (Частна собственост) - Асима К. Вангелова-Петрова  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - За търговска дейност, площ по док. - 33.860 кв. м., гр.Карлово, МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр.Карлово.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2003 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ - Асима К. Вангелова-петрова  

  Имот

  Поземлен имот, АП., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.КАРЛОВО, ВЕДНО С ИЗБА,ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ И ГАРАЖ.


 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове (депозити) на Асима Вангелова-Петрова към 30.09.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Асима Вангелова-Петрова към 30.09.2011 г.в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Асима Вангелова-Петрова към 30.09.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Липсват данни.  

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Вангелова-Петрова не е извършвана проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

  Източник: www.comdos.bg

 • Допълнителна информация

  1.Други умения: 
  Технически умения и компетенции: Windows 95/98/7, Word, Excel, Powerpointработа със специализиран софтуер, работа с Internet.
  Източник: Подробна автобиография на съдия Вангелова-Петрова. 


  2. Данни от Анкетния лист за самооценка (АЛС) на съдия
  Асима Вангелова-Петрова
  .
  В тази секция се представя информация, получена от Анкетния лист за самооценка, който кандидатите попълват по тяхно желание. Целта е в рамките на  Инициативата за прозрачни съдебни назначения да се обогати информацията за профилираните съдии, като се вземат предвид техните професионални позиции и виждания. БИПИ си запазва правото на преценка каква част от информацията, споделена в АЛС да включва в профилите. Пълното съдържание на анкетата можете да видите в секция "Приложения".

  ---------------------------------------------------------

  Въпрос:
  Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а,  станало/и обект на висок медиен  и обществен  интерес?

  Отговор:
   
  "Не съм разглеждала дело, станало обект на висок медиен и обществен интерес."

  ---------------------------------------------------------

  Въпрос: Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата  практика и  да обусловите факторите за това:

  Отговор: "Конкретно дело не съм в състояние да посоча, но производствата по съдебната делба за себе си определям като особено професионални предизвикателства, с оглед сложната материя,  формалния процес, както и приложимостта на доста материални закони." 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре