последна промяна:

Огнян Илиев Басарболиев

Кандидат за изборен член на ВСС.
виж видео от участие в онлайн изслушването (2012.09.10), фасилитирано от БИПИ
Статус процедура: Приключила
Задай въпрос »

Лична информация

 • Име Огнян Илиев Басарболиев
 • Дата и място на раждане

  Роден на 03.01.1965 г. в гр. Русе
  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Женен за Росица Димитрова Басарболиева, съдия и заместник на административния ръководител на Административен съд гр. Русе.
  Източник: Данни от Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ и Декларациите по ЗПИЛЗВДД.

 • Образование

  Завършва Висшия институт на МВР през 1990 г.
  Източник: Професионална биография на Огнян Басарболиев, достъпна на интернет страницата на ВСС. 

 • Езици

  Няма данни.

 • Продължаващо обучение

  Прокурор Огнян Басарболиев участва в следните програми за допълнителна специализация:

  Семинар по българо-румънски проект „Подобряване на знанията и способностите на румънските и българските прокурори във връзка с правното сътрудничество по наказателно-правни въпроси” /2009 г./;

  Превенция и противодействие на корупцията;

  Обучение на ръководни кадри от Прокуратурата на РБ по съвместен проект с Баварското държавно министерство на правосъдието;

  Първи и втори съвместни проекти с Баварското държавно министерство на правосъдието „Институционално укрепване на прокуратурата за борба срещу организираната престъпност, икономическата престъпност и корупцията”;

  Основи на правото на Европейския съюз;
  Източник: Професионална биография на Огнян Басарболиев, достъпна на интернет страницата на ВСС

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:

  Няма


  В органите на съдебната власт:

  от 21.06.2004 г. – към момента – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе

  от 10.01.2001 г. до 20.06.2004 г. – заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Русе

  от 01.03.1998 г. до 09.01.2001 г. – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Русе

  от 14.06.1994 г. до 28.02.1998 г. – заместник-районен прокурор в Районна прокуратура гр. Русе

  от 08.07.1992 г. до 13.06.1994 г. – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе

  от 08.07.1991 г. до 07.07.1992 г. – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Русе
  Източник: Професионална биография на Огнян Басарболиев, достъпна на интернет страницата на ВСС

 • Текуща длъжност Административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново, назначен с решение на ВСС от 03.07.2014 г.
 • Кариерно израстване

  Огнян Илиев Басарболиев завършва Висшия институт на МВР през 1990 г. и придобива юридическа правоспособност през 1991 г. На 08.07.1991 г. започва работа в системата на Прокуратурата като младши прокурор в Районна прокуратура гр. Русе и година по-късно е назначен на длъжността прокурор в същата прокуратура. На 14.06.1994 г. Басарболиев е повишен на длъжността  заместник-районен прокурор в Районна прокуратура гр. Русе. Работи на този пост до 28.02.1998 г., когато е преназначен за прокурор в Окръжната прокуратура в Дунавския град. С решение на ВСС от 13.12.2000 г. Огнян Басарболиев е повишен в ранг „Прокурор в Апелативна прокуратура” (Протокол № 41/2000 ВСС), а на 10.01.2001 г. е назначен за заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Русе (Протокол №1/2001 ВСС). Тази длъжност  Басарболиев изпълнява до 20.06.2004 г., като на 10.03.2004 г. е повишен в ранг „Прокурор във ВКП и ВАП”  (Протокол № 7/2004 ВСС).


  На 16.06.2004 г. ВСС назначава Огнян Басарболиев за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе (Протокол № 22/2004  ВСС). Към края на своя първи мандат като административен ръководител, прокурор Басарболиев е поощрен от ВСС с отличие „служебна благодарност и грамота”, както и парична награда в размер на основното месечно трудово възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 2, т.1 и  чл. 303, ал. 3, т.1 ЗСВ (Протокол № 2/2009 г. ВСС).


  На заседанието на ВСС проведено на 17-18.06.2009 г. Огнян Басарболиев е преизбран за втори мандат като административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе, с 24 гласа „за”, 0 „против”, и 0 „въздържал се” (Протокол № 25/2009 ВСС). По повод този избор той е атестиран, като формулярът му е връчен на 11.06.2009 г. Оценката която получава за дейността си от помощната атестационна комисия в състав Стоян Вараджаков (заместник-апелативен прокурор в АП – В. Търново), Жоро Нинов (прокурор в АП – В. Търново) и Борис Миновски (прокурор в АП – В. Търново) е „много добра – 150 точки”. В последствие оценката е намалена на 145 точки /”много добра”/ от Комисията по предложенията и атестирането на съдии и прокурори и следователи към ВСС, с председател Георги Шопов. Петте точки са отнети за това, че няма проведена проверка от отдел „Инспекторат”, за което Огнян Басарболиев няма възражения.


  За своя принос към доброто междуинституционно сътрудничество по досъдебни производства № 2309/2009 и №14/2009 г. през 2010 г. Огнян Басарболиев получава поздравителни писма от Главния прокурор Борис Велчев и вътрешния министър Цветан Цветанов. (за повече подробности виж секция „Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения”).


  На 13.07.2012 г. е избран за кандидат за член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота на прокурорите. Предложението е направено от Добромира Рачева Кожухарова (заместник окръжен прокурор в ОП – Русе), Валентина Личева Личева (заместник окръжен прокурор в ОП – Русе) и Георги Димитров Георгиев (районен прокурор в РП – Русе) и е прието от Общото събрание на прокурорите от ОП – Русе, РП – Русе и РП – Бяла. (Мотивите за издигането на кандидатурата на Огнян Басарболиев, както и неговата Концепция за работата му като евентуален член на ВСС могат да бъдат намерени като прикачени в секция „Всички приложения”)
  Източник: Професионална биография, кадрово досие на прокурор Огнян Басарболиев, и протоколи от заседания на ВСС достъпни на  интернет страницата на Съвета

   

 • Брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела
  Наказателни преписки
  и дела общ характер
  Наказателни преписки
  и дела частен характер
  Административни
  дела
  Граждански 
  дела
   641 35 149 269

   

  Общ брой възложени преписки - 4101
  Предмет
  Изготвени обв.
  актове
  Предложения
  за споразумения
  Приключени бързи и
  незабавни полиц. пр-ва
  Изпълнение
  на присъди
  Дежурства и 
  извършване на
  лични проверки
  Постановления
  за спиране и
  прекратяване
  Прекратени нак.
  пр-ва от съд
   36 8 - - - 105 
  Брой досъдебни производства, взети на специален отчет - 4
  Брой проведени и приключени разследвания - 154

  Източник: Единен формуляр за атестиране, достъпен на интернет страницата на ВСС.

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове
  Срок за приключване на преписките
  Несвършени в 
  началото на периода
  ВъзложениПриключени
  в 1-мес. срок
  Приключени
  с разрешение
  до 2 мес.
  Приключени
  в срок над 3 мес.
  Приключени
  в срок над 6 мес.
  Несвършени в 
  края на периода
   3 3938 3886 32 13 1 6
  Изпълнение на присъди
  В 7-дневен срокВ срок 1 месецВ срок над 1 месец
     

  Източник: Единен формуляр за атестиране, достъпен на интернет страницата на ВСС.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Оправдателни присъди по внесени обвинителни актове

  Дела, върнати от съда за доразследване

  2005

  13

  Не

   

  -

  -

  2006

  6

  Не

   

  -

  -

  2007

  3

  Не

   

  -

  -

  2008

  12

  1

   

  -

  -

  М. 04.2009

  2

  Не

   

   

   

  Източник: Единен формуляр за атестиране, достъпен на интернет страницата на ВСС.

 • Натовареност

  Натовареността на прокурор Огнян Басарболиев за периода, за който е бил атестиран (т.е. 2005 г. – м. 04.2009 г.) е 4101 преписки.         

  Общата натовареност /общо прокурорски актове/ за ОП – Русе за 2005 г. е 312 броя. Средната натовареност за този период на прокурор от ОП е  41. Индивидуалната натовареност на атестирания прокурор е  35.

  Общата натовареност /общо прокурорски актове/ за ОП – Русе за 2006 г. е 255 броя. Средната натовареност за този период на прокурор от ОП е 34. Индивидуалната натовареност е  24.

  Общата натовареност /общо прокурорски актове/ за ОП – Русе за 2007 г. е 243 броя. Средната натовареност за този период на прокурор от ОП е 56. Индивидуалната натовареност е  36.

  Общата натовареност /общо прокурорски актове/ за ОП – Русе за 2008 г. е 284 броя. Средната натовареност за този период на прокурор от ОП е 66. Индивидуалната натовареност е  46.

  Общата натовареност /общо прокурорски актове/ за ОП – Русе в периода януари – март 2009 г. е 57 броя. Средната натовареност за този период на прокурор е 11. Индивидуалната натовареност на атестирания прокурор е 8 бр. прокурорски акта.
  Източник: Единен формуляр за атестиране, достъпен на интернет страницата на ВСС.

   

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

   

  I. Дисциплинарни нарушения и наказания

  Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е проверил работата на прокурор Огнян Басарболиев в рамките на извършената комплексна планова проверка на ОП – Русе, на основание Заповед № 149/30.09.2008 г. на Главния инспектор, за констатациите от която е съставен Акт за резултати № 3076/19.12.2008 г.

  При извършената проверка не са констатирани пропуски в работата на прокурор Басарболиев

  След справка в деловодната система на ИВСС се установи, че срещу прокурор Басарболиев са постъпили 3 (три) сигнала:


  1. Вх. № 2363/31.10.2008 г., по който е извършено предварително проучване и е изготвено становище, изх. № 2942/08.12.2008 г, по описа на ИВСС, на инспектор Васил Петров;

  2. Вх. № 1313/17.09.2009 г., по който е извършено предварително проучване и е изготвено становище, изх. № 2979/29.09.2009 г., по описа на ИВСС, на инспектор Васил Петров;

  3. Вх. № Ж-01-А-531/30.05.2011 г., по който е извършено предварително проучване и е изготвено становище, изх. № Ж-01-А-531/20.06.2011 г., по описа на ИВСС, на инспектор Васил Петров;

  Констатацията на инспектор Васил Петров и по трите жалби срещу прокурор Басарболиев е, че исканията на жалбоподателите са извън правомощията на ИВСС, поради което не се налага проверка по смисъла на чл. 56, ал. 1, предл. 2; чл. 57, ал. 2 и чл. 58 ЗСВ.

  Заключенията на атестация на прокурор Басарболиев, връчена му на 11.06.2009 г. са, че не са констатирани данни за нарушаване правилата на професионалната етика от страна на прокурор Басарболиев.


  II.Поощрения:

  На 14.01.2009 г. ВСС поощрява прокурор Огнян Басарболиев с отличие „служебна благодарност и грамота”, както и парична награда в размер на основното месечно трудово възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 2, т.1 и чл. 303, ал. 3, т.1 ЗСВ.

  С писмо от 21.06.2010 г. Главния прокурор на Република България поздравява Огнян Басарболиев за „проявения професионализъм при съвместната му работа с Дирекция „Вътрешна сигурност” на МВР по до съдебни производства № 2309/2009 и №14/2009 г.”


  Бележка: 
  Към писмото е приложено и копие на благодарственото писмо от вицепремиера и министър на Вътрешните работи г-н Цветан Цветанов за доброто междуинституционално сътрудничество, което не е налично в кадровата справка на прокурор Басарболиев, публикувана на интернет страницата на ВСС.

  На 25.10.2010 г. в ОП – Русе е входирано ново благодарствено писмо от Главния прокурор Борис Велчев до прокурор Басарболиев:

  „В писмо до мен вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов изрази своята благодарност за оказаното от страна на Прокуратурата съдействие по време на операциите по задържане и документиране на престъпната дейност на група лица, занимаващи се с доставяне и разпространение на наркотични вещества, проведени на 10.09.2010 г. в гр. Русе, гр. София и гр. Тутракан.
  Г-н Цветанов, в своето писмо, подчертава, че благодарение на съгласуването и взаимодействието с Вас, като наблюдаващ до съдебното производство, полицейските и процесуалните действия по установената престъпна група са довели до правилното и законосъобразно провеждане на досъдебната фаза на наказателното производство, като в резултат са повдигнати обвинения на шест лица по чл. 321, ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК на три лица е постановена постоянна мярка „задържане под стража”.
  Източник:Протокол № 2/2009 г. ВСС, Писмо № А-01-226/20.07.2012 г. на Главния инспектор на ИВСС, Единен формуляр за атестиране на прокурор Огнян Басарболиев, Писмо ГП Вх. № 3489/21.06.2010 на Главния прокурор на Р България и Писмо ГП Вх. № 5462/20.10.2010 на Главния прокурор на Р България, всичките достъпни на интернет страницата на ВСС.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 16.01.2009 г. Огнян Басарболиев не е декларирал данни за конфликт на интереси.

  Отбелязал е като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. задължение по кредит, отпуснат от ТБ „Алианц България ” АД в размер на 46 200 лв.

  Като свързани лица по смисъла н на § 1, т. 1 ДР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересипрокурор Огнян Басарболиев посочва Росица Димитрова Басарболиева – съдия и заместник на административния ръководител на Административен съд гр. Русе.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Огнян Басарболиев не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228.

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2011 г.

  Огнян Басарболиев е подал само уведомление пред Сметната палата за 2010 г.

  Kъм момента на избора на интернет страницата на Висшия съдебен съвет е била публикувана Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт.


  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 04.06.2015 г.

   

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито 

  Виж придобитото недвижимо имущество на Огнян Басарболиев към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Моторни превозни средства

  1. Придобити 

  Виж придобитите моторни превозни средства на Огнян Басарболиев към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Огнян Басарболиев към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Огнян Басарболиев към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Огнян Басарболиев към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Налични парични средства

  Виж декларираните налични парични средства на Огнян Басарболиев към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие

  Виж декларираните дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие на Огнян Басарболиев към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Няма данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На прокурор Огнян Басарболиев е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 27.05.2009 г. Заключението е „неустановена принадлежност”.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация

  Значими дела с обществен интерес, функциите на прокурор по които са осъществявани от Огнян Басарболиев:

  1. НОХД №93/2007 по описа на ОС – Русе, с постановена и влязла в сила присъда срещу *** по чл. 343, ал. 4 във вр. с ал.3, пр.3,б „б”НК с наказание 10 години лишаване от свобода (ПТП станало на моста на р. Янтра, край град Бяла на 07.12.2006 г.)
  2. НОХД № 261/2007 г. по описа на ОС – Русе, с постановена и влязла в сила присъда срещу *** по чл. 123, ал. 3, пр.2, ал.1 НК (трудова злополука в с. Божичен, обл. Русе, с настъпила смърт на три лица)
  3. НОХД № 325/2006 г. по описа на ОС – Русе, с постановена и влязла в сила присъда срещу  *** по чл. 257 НК с наказание 4 години лишаване от свобода и за *** по чл. 255 НК 1 година лишаване от свобода, отложено по реда на чл. 66 НК и глоба в размер на 1000 лв.
  4 НОХД № 729/2009 г. по описа на ОС – Русе, с постановена присъда срещу ***, признат за невинен за извършване на престъпление  по чл. 219, ал. 3, вр. с ал. 1 НК по чл. 254а, ал2, пр.1, вр., ал1 и по чл. 311, ал. 1 НК. На 22.03.2011 г. е изготвен касационен протест срещу тази присъда. ВКС отменя решение № 324 от 27.12.2011 г постановено по ВНОХД № 323/2011 г по описа на АС-В.Търново, в оправдателната му част. Връща делото в отменената част  за ново разглеждане, от друг състав на въззивния съд, от стадия на съдебното заседание. Оставя в сила решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване.
  5. НОХД № 174/2012 г. по описа на ОС – Русе, с постановена присъда срещу *** за престъпление по чл. 142, ал. 2, пр. 1, вр. 20, ал.2, вр. 18 и по чл. 354а, ал. 2 и изр. 2, вр. ал. 1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК. Със същата присъда на двамата е определено наказание от типа „лишаване от свобода” за срок от 6 години и 8 месеца и глоба в размер на 100000 лв. Предмет на производството е пренасяне през границата на страната и държани с цел разпространение без надлежно разрешение на високо рисково наркотично вещество – 14, 836 кг хероин на стойност 593, 440 лв.
  6. Досъдебно производство № 530/2012 г. по описа на ОП – Русе, започнало на 05.05.2012 г. по съобщение на митнически служители за намерено наркотично вещество в комбайн, намиращ се на пристанище „Изток” гр. Русе, транспортиран от Аржентина до България и воден срещу Неизвестен извършител, който държал с цел разпространение около 60 кг. кокаин в особено големи размери – престъпление по чл. 354а, ал. 2 от НК. Разследването продължава.
  Източник: Професионална биография на Огнян Басарболиев, достъпна на интернет страницата на ВСС

 • В Медиите

   

  Информация

  Връзки към публикации

  Статии в редица национални и регионални медии съобщават за голямото количество наркотик, укрит в комбайн пътуващ от Аржентина за Холандия и хванат на пристанище Русе. Досъдебното производство,  срещу „неизвестен извършител” се  ръководи от прокурор Огнян Басарболиев. По този повод  премиерът Бойко Борисов благодари на прокурор Басарболиев:
  Искам да му благодаря специално на окръжния прокурор, затова, че от вчера и цяла нощ беше на място, работиха много активно, за да се спазят всички процесуално-следствени действия, тъй като е сложно това да се направи по този начин". (в. Труд)

  Dir.bg, 06.05.2012 г. - Хванаха кокаин за 100 млн. На пристанището в Русе

  В. Труд, 06.05.2012 г. – Премиерът 67 килограма кокаин открихме в комбайн в Русе

  И много други

  Статията анализира началото на разследването на тежката катастрофата между автобус и ТИР край град Бяла, наблюдаващ прокурор по което е Огнян Басарболиев.

  В. „Капитал”, 15.12.2006 г., автор Росен Босев  - Презумпция за виновност – властта избра на сляпо най-удобния виновник за катастрофата край Бяла

  Анализ, посветен на роднинските отношения в съдебната власт. Специално място е отделено на ситуацията в град Русе, където според авторите на статията в съдебната система работят 36 семейства. По този повод се споменава и за съпружеските отношения между окръжния прокурор на града Огнян Басарболиев и Росица Басарболиева, която по това време е съдия в ОС – Русе.

  В. „Сега”, 24.05.2006 г. Покана за екзекуция . Или за 85 назначения, които разтърсиха дори Брюксел, но не и Висшия съдебен съвет.

  Интервю с Огнян Басарболиев, окръжен прокурор на град Русе

  Списание „Пристан”, бр. 25/2005 Огнян Басарболиев: Стремежът ни е да подобрим качеството на работа


Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

 • 1. В случай, че бъдете избран за член на ВСС, как смятате, че ще спомогнете за преодоляване дефицита на обществено доверие в съдебната система?

  Новият Висш съдебен съвет като орган представляващ съдебната власт трябва да набележи мерки, които да доведат до повишаване на неговия авторитет. Това ще стане най-вече с подобряване качеството на работа му чрез:

  - утвърждаване върховенството на закона;

  - въвеждането на правила за осигуряване на откритост, достъпност и прозрачност на действията на Висшия съдебен съвет;

  - отстояване на неговата независимост при вземането на решения, включително и на отделните негови членове;

  - по-широко представяне на своята дейност в страната и чужбина.

  Освен собствения си авторитет, Висшият съдебен съвет следва да отстоява и авторитета на всеки магистрат. Например при отправени критики към работата му, трябва да се извършват последващи проверки и да се огласяват резултатите от тях, включително и когато те са в негова полза.

  Ако получа изключително високото доверие да съм изборен член на Висшият съдебен съвет, ще работя честно, достойно, упорито и толерантно с колегите си за постигането на всички набелязани цели.

   

 • 2. Смятате ли, че съществуващите структура и организация на работа на ВСС позволяват на съвета ефективно да изпълнява функциите си по администриране на съдебната власт и да брани нейната независимост?

  Очакванията за промени сред магистратската общност, останалите колеги юристи и обществото като цяло са големи. Трябва да се създадат и оптимални условия за достигане на високите критерии на европейските ни партньори. Като отчитам и всичко направено до настоящия момент считам, че трябва да има промени. Според мен те трябва да са постепенни, а не революционни. 

  Като първо свое действие новият Висш съдебен съвет следва да извърши анализ на работата на досегашния съвет и да направи съответните изводи за положителното и отрицателното в предприетите от него действия.

  Наложително е да бъдат изведени дългосрочните и краткосрочни задачи, които ще стоят пред новия Висш съдебен съвет в рамките на мандата му. В зависимост от това трябва да се преосмислят нормите на Правилника за организация и дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, които ще доведат до промяна на съществуващата структура и организация на работа:

   1. Отпадане на част посочените в правилника постоянни комисии. Например тези за изготвяне на анализ и последващи действия по препоръките на Инспектора на Висшия съдебен съвет и по изпълнение на мерките за организация на работата по делата с особен обществен интерес;

  2. Обединяване на някои постоянни комисии – комисията по дисциплинарни производства и тази за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

  3. Създаване на нова комисия – за съдебната реформа (с оглед осъществяване на развитата от мен идея в концепцията за приемане на стратегия за развитие на съдебната власт, изготвена от Висшия съдебен съвет, приета и от другите власти);

  4. Оптимално разпределяне на функциите на Висшия съдебен съвет между отделните комисии;

  5. Създаването на правила за:

  5.1. работа на постоянните и временни комисии на Висшия съдебен съвет и взаимодействието по между им;

  5.2. формите на сътрудничество между комисиите на Висшия съдебен съвет от една страна и от друга административните ръководители и отделните магистрати от различните структурни звена на съдебната система;

  5.3. своевременно уведомяване по електронен път на заинтересованите за взетите решения;

  5.4. обсъждане с магистратите, представители на съсловни организации, а също и с организации с идеална цел, на важни въпроси, касаещи съдебната власт;

  5.5. създаване на възможност магистрати и техни съсловни организации да инициират  решения на отделни комисии по важни според тях въпроси;  

  6. Преценка за структурата на администрацията на Висшия съдебен съвет, съобразно гореизложеното.

 • 3. Как смятате, че един член на ВСС трябва да носи отговорност пред тези, които са го избрали и пред обществото?

  Смятам, че не за един член, а за всички избрани, мерило за постъпките и отговорностите и изобщо за цялата дейност и работа, е собствената ни съвест. Съвест, която е изградена от чисти интелектуални мотиви и нравствени качества на основата на справедливостта.

  А след изтичане на моя мандат, като член на Висшия съдебен съвет, аз се връщам отново като прокурор, така че отговорността ми е непрекъсната. И ще се радвам, ако успея след себе си да оставя модел на гражданско приятелство.

 • 4. Моля, посочете Вашите идеи за отговор на изведени по – долу критики, отправени от Европейската комисия в последния Доклад по механизма за сътрудничество и проверка:

  4.1. Липса на ефективно администриране на съдебната система от страна на ВСС:

  Ефективното администриране на съдебната система е едно от най-важните правомощия на Висшия съдебен съвет, посочено в чл.30, ал.1, т.2 от Закона за съдебната власт - определяне броя, съдебните райони и седалищата на съдилищата, създаването и закриването на съдилища, промяна на съдебните райони и седалищата на съдилищата.

  Считам, че като част от съдебната реформа следва да бъде направен от Висшия съдебен съвет анализ на необходимостта от извършване на промени.

  При наличие на такава необходимост Висшият съдебен съвет може да приеме правила, по които промените да бъдат извършени.

  Според мен следва да бъдат взети предвид:

  1. степента на натовареност на магистратите в съответния съдебен район за един по-продължителен период от време (например 5 години) и съответната тенденция;

  2.  дали това би се отразило негативно на качеството на правосъдието в района и неговата "цена", както за населението, така и за самата съдебна власт;

  3. мнението на магистратите, техните съсловни организации и юридическите лица с нестопанска цел, имащи отношение към тази проблематика;

  4. становищата на централната и местна власти;

  5. обществено-икономическото и демографско състояние на региона, прогнозите за развитието му и последиците до които би довела една такава структурна промяна в съдебната власт;

  6. възможността за осигуряване на работа и защита в максимална степен на законните права и интереси на магистратите и съдебните служители.

  Разбира се, възможно е да бъдат взети предвид и други обстоятелства, имащи значение в тази насока.

  Друго от правомощията на Висшия съдебен съвет е свързано с издаването на правилници за администрациите на Върховния административен съд, Върховния касационен съд, в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища, както и за организацията на дейността на администрацията на Прокуратурата. Всички сега действащи са от 2009 година. Новият Висш съдебен съвет съвместно с представители на съответните звена следва да извърши анализ на нормите в тях. При констатирани слабости и непълноти трябва да бъдат направени и съответни промени. Най-малко да бъдат включени Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и съответните прокуратури към тях.

  Въз основа на този анализ могат да се направят изводи и за щатовете на съответните администрации и необходимостта от тяхната промяна.

  Новият Висш съдебен съвет трябва да обърне особено внимание на работата на Районен съд град София, Градския съд и съответните им прокуратури – Районна прокуратура град София и Градска прокуратура. Това следва от техните специфични проблеми и изключително голямата им значимост за състоянието на цялата правосъдна система в РБ въобще. Считам за необходим в рамките на правомощията на Висшия съдебен съвет самостоятелен анализ на всяка една от тези структури и въз основа на него набелязване на конкретни мерки  за решаване на установените проблеми. Това трябва да стане във възможно кратък срок в тясно сътрудничество с техните административни ръководства и магистратите работещи там.

  Голямо е и значението на правомощието на Висшия съдебен съвет по чл.218, ал.2 и ал.3 от Закона за съдебната власт за определяне на възнагражденията на по-голяма част от длъжностите в съдебната система. Действително трябва да се отчита обществено-икономическото положение в страната, но следва винаги да се спазва възприетия там критерий – основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност да се определя в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данните на Националния статистически институт.

  4.2. Липса на ясна политика за управление на човешките ресурси в съдебната система и по – специално непоследователна кадрова практика:

  Съгласно мотивите на решение № 10 от 15.11.2011 год. на Конституционния съд по к.д. 6/2011 год., "Висшият съдебен съвет е конституционно създаден, специфичен колективен административен орган на съдебната власт, чиято основна цел е да осигурява независимостта й. По Конституция той е създаден, за да осъществява кадровата политика в самостоятелната съдебна власт". Това определя и изключителната важност на това негово правомощие.

  За осъществяването му приемам, че новият Висш съдебен съвет следва да извърши анализ на проведените в съответствие с действащите понастоящем Закон за съдебната власт и приетите Правила, относно реда за провеждане на конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт и Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, конкурси. При слабости да бъдат извършени промени в правилата и методиката. Те трябва да бъдат приети задължително след предварително обсъждане с магистратите, тъй като касаят най-вече тях.

  Установените понастоящем от мен основни проблеми са свързани с приетите Правила относно реда за провеждане на конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт:

  1. Тяхната непълнота за -    

  1.1. предварителна подготовка на конкурсните комисии за събеседването;

  1.2. начина на провеждане на събеседването – обхват на практическите въпроси, ползването или не на нормативни актове от участника в конкурса, възможностите за анализ от конкурсната комисия на постановени от магистрата актове и/или работата му по конкретни дела;

  1.3. същността на събеседването по "практически въпроси свързани с прилагането на законите", което е основен момент при провеждането на конкурсите.

  Указанията за дейността на конкурсните комисии и администрацията на Висшия съдебен съвет при провеждане на събеседване с кандидатите, участващи в конкурси за повишаване в длъжност и преместване са съвсем недостатъчни. Още повече, че те имат само препоръчителен характер;

  1.4. принципни критерии, които всеки един от членовете на конкурсните комисии да отчита при определяне на оценката на кандидата;

  2. Провеждането на събеседванията с кандидатите за едно место от различни конкурсни комисии определени по реда на  чл.29, ал.3 от Правилата. Различните комисии не са в състояние да определят най-достойните кандидати, тъй като те провеждат събеседване само с тези явили се пред всяка една от тях.

  Необходимо е да се направи анализ и на работата на настоящия Висш съдебен съвет по избора и освобождаването на административните ръководители в съответствие с действащите понастоящем Закон за съдебната власт и приетите Правила, относно реда за провеждане на конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт и Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.

  При констатиране на слабости правилата и методиката могат да бъдат променени. Това отново трябва да стане след обсъждане с магистратите, техните съсловни организации и юридическите лица с нестопанска цел, занимаващи се с тази проблематика.

  Смятам, че в чл.39 от Правилата по-подробно трябва да бъдат регламентирани правомощия на Комисията за професионална етика и превенция на корупцията. На нея преди изготвянето на изискуемото становище следва да й бъде дадена възможност да извършва проверки за професионалните и нравствени качества на кандидатите за административни ръководители.

  4.3. Липса на пълноценна защита на независимостта на съдебната власт:

  Колаборацията между трите власти следва да бъде осъществявана в съответствие с Конституцията на Република България. Спазването на заложените в нея основни начала е задължително. В техните рамки Висшият съдебен съвет, като представляващ съдебната власт, трябва да провежда по-активна политика при:

  - обсъждането на проекта за бюджета на съдебната власт;

  - прилагането на чл.31 от Закона за съдебната власт по повод на законопроектите касаещи съдебната власт;

  - съгласуването на наредбите по чл.403 и чл.403а от Закона за съдебната власт за условията и реда за извършването на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебно-психологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения.

  Тази наредба има голямо практическо значение и нейното подобрение би имало пряко действие в работата на органите на съдебната власт. Повишаването на качеството на различните видове експертизи и срочното им извършване води в крайна сметка до по-добро решаване на делата.

  - предстоящата за приемане от Министъра на правосъдието, след съгласуване с Висшия съдебен съвет наредба за реда за изграждане, внедряване, използване и развитие на автоматизираните информационни системи в съдебната власт по реда на чл.377а от Закона за съдебната власт

  - управлението на имуществото на съдебната власт, предоставено, съгласно чл.378 от Закона за съдебната власт на министъра на правосъдието.

  За целта Висшият съдебен съвет може да приеме собствени правила и механизъм за осъществяване на това сътрудничество. В тях следва да бъдат включени и такива, които дават възможност за иницииране и/или вземане на становища от отделни структурни звена, свързани с решаването на проблеми, за които е необходим такъв диалог с останалите власти. Едновременно с всичко това при формирането на управленските си решения Висшият съдебен съвет трябва да остане независим. Намеса в тази сфера е недопустима.

  На второ место, освен собствената си независимост, Висшият съдебен съвет следва да отстоява и независимостта на всеки магистрат във всеки един случай когато тя е засегната.  

   Всичко това би довело до по-пълноценна защита на независимостта на съдебната власт като цяло, а и на всеки отделен магистрат като част от нея.

  4.4. Непоследователност на дисциплинарната практика на ВСС

  На Висшия съдебен съвет са предоставени функции и по търсене на дисциплинарна отговорност на магистрати, съгласно Глава 16 на Закона за съдебната власт.

  Мнението ми е, че досега действащият Висш съдебен съвет е допуснал редица слабости при осъществяването на тези свои правомощия. Те могат да бъдат преодолени от новия съвет. Този процес според мен включва:

  1. извършване на анализ на досегашната дисциплинарна практика, включително и на тази на Върховния административен съд;

  2. задължително събиране на данни за субективната страна (виновност) за неизпълнението на служебните задължения. Възможно е това да се дължи на обективни причини;

  3. служебно изискване от Висшия съдебен съвет или от неговия дисциплинарен състав на становище от прекия административен ръководител за допуснатото от магистрата нарушение в случаите, когато дисциплинарното производство не е започнато по инициатива на този ръководител.

  Едновременно с това Висшият съдебен съвет следва да създаде и механизми за превантивен контрол за недопускане на такива нарушения.

  Например по повод системното неспазване на сроковете предвидени в процесуалните закони:

  1. включване в съответните електронни регистри на съдилищата на данни за всяко едно производство, от които да могат да се правят изводи за системно неспазване на сроковете предвидени в процесуалните закони.

  За прокуратурата и отчасти за следствените органи такива данни вече са налице в Регистъра за срочността на разследването, произнасянето от прокурор и задържането под стража;

  2. създаване на организация за извършване на проверки в тези електронни регистри от съответна комисия на Висшия съдебен съвет;

  3. при констатирано нарушение да се извършва допълнителна проверка, която да определи дали да се започне дисциплинарно производство или да се изпрати сигнал по смисъла на чл.56, ал.1 от Закона за съдебната власт до Инспектората на Висшия съдебен съвет;

  4. създаване на правила за активизиране на преките административни ръководители по места с цел установяване неспазване на предвидени в процесуалните закони срокове, причините за това и тяхна преценка дали това се дължи на виновно поведение на съответния магистрат;

  4.5. Невъзможност за регулиране натовареността на  магистратите

  Определянето броя на съдиите, прокурорите и следователите по съдилища, прокуратури и следствени органи, съобразно степента на натовареност е едно от важните правомощия на Висшия съдебен съвет (чл.30, ал.1, т.3 от Закона за съдебната власт).

  Приемам за безспорно, че тази степен сега е различна, несправедливо разпределена и това следва да бъде променено от новия Висш съдебен съвет.

  За мен първата необходима и неотложна стъпка е определянето на обективни показатели за натовареност на съдиите, прокурорите и следователите.

  С оглед отчитане на:

  1. степента на важност на отделните показатели,

  2. правната и фактическа сложност на делата,

  3. производствата подсъдни на Районен, Градски и Апелативен съд София, могат да бъдат въведени за тях и допълнителни коефициенти.

  По този начин би се стигнало до по-голяма справедливост при отчитане степента на натовареност.

  Следва да се има предвид, че за отчитане на натовареността в Прокуратурата на Република България и съдилищата могат да бъдат използвани ежегодните статистически таблици. Необходимо е да бъдат определени съответните значими критерии и коефициенти за отчитане степента на натовареност. За следователите смятам, че изготвяните досега аналитични статистически таблици не са достатъчни. Трябва да бъдат приети по-прецизни критерии за отчитането на дейността им и набраната чрез тях информация.

  След изготвянето на показателите за определяне на натовареността от Висшия съдебен съвет, същите следва да бъдат обсъдени с магистратите и окончателно приети.

  Въз основа на тях трябва да се извърши анализ за степента на натовареност за по-продължителен отминал период от време и като последица да се определи броят на съдиите, прокурорите и следователите в съответния район. Това следва да стане преди обявяването на конкурси за заемане на съответните свободни места.

 • 5. Как, според Вас, ВСС трябва да работи с гражданското общество?

  Както посочих по-горе, Висшият съдебен съвет следва да създаде правила за:

   - формите на сътрудничество между комисиите на Висшия съдебен съвет от една страна и от друга административните ръководители и отделните магистрати от различните структурни звена на съдебната система;

  - своевременно уведомяване по електронен път на заинтересованите за взетите решения;

  - обсъждане с магистратите, представители на съсловни организации, а също и с организации с идеална цел, на важни въпроси, касаещи съдебната власт;

  - създаване на възможност магистрати и техни съсловни организации да инициират  решения на отделни комисии по важни според тях въпроси;

  - ред и форма за отчет за стореното за период от време (например една година)

 • 6. Следва ли ВСС да наблюдава конкретни дела с високо обществено значение, и ако да, как да става това? Кои, според Вас, са дела с високо обществено значение? Може ли да бъде изведена дефиниция за дело с високо обществено значение?

  Висшият съдебен съвет, съгласно чл.16, ал.1 от Закона за съдебната власт, представлява тази власт, осигурява независимостта й, определя състава, организацията на работа и осъществява управление на дейността й, без да засяга независимостта на нейните органи.

  Той няма правомощия свързани с едно производство, включително и за такова определено като с високо обществено значение. Изключението е само при дисциплинарни нарушения.

  При липсата на такива, считам, че Висшият съдебен съвет няма правомощия в тази насока. По тази причина съм посочил в концепцията си и необходимостта от закриване на

  Ако има сигнал и необходимост от съответна проверка по конкретно производство, то тя трябва да бъде направена от Инспектората към Висшия съдебен съвет по реда на Раздел ІІІ на Глава ІІІ на Закона за съдебната власт.

  Считам сега установеният ред в тази насока за неудачен в предвид липсата на:

  - критерии за определяне на дело с високо обществено значение, включително и дефиниция за това;

  - начина на наблюдението

  - постигнати положителни резултати.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре