последна промяна:

Камен Добринов Ситнилски

Кандидат за изборен член на ВСС. Член на Съвета от 03.10.2012.
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Камен Добринов Ситнилски
 • Дата и място на раждане

  Роден на 24.02.1949 г. в с. Кочериново, обл. Кюстендил

 • Семейно положение

  Женен с три деца.

  Съпругата му Донка Ситнилска към юли 2009 г. е счетоводител в Национална следствена служба. Дъщерята Мария Ситнилска – Радойнова е работила като юрисконсулт към Министерството на вътрешните работи, а към настоящия момент е съдия в Административен съд – София град. Тя е омъжена за адвокат Антон Радойнов. По-големият от двамата сина, Адриано Ситнилски, работи в Държавна агенция „Национална сигурност”. Другият, Добромир Ситнилски, е главен юрисконсулт в отдел “Обществени поръчки” на държавното предприятие “Ръководство въздушно движение”.

  Източник: Декларация по Закона за предотвратяване на конфликта на интереси на Донка Ситнилска от 13.01.2009 г.;  Атестационен формуляр на Мария Ситнилска – Радойнова от 27.04.2012 г.; Интервюта на прокурор Камен Ситнилски, публикувани във в.”Параграф 22” (препечатано на сайта на ПРБ на 07.03.2006 г.) и в.”Труд” (публикувано на сайта на медията на 06.06.2012 г.).

 • Образование

  Софийски университет „Свети Климент Охридски” – специалност „Право” (1974 г.).

   Източник: Професионална биография на прокурор Ситнилски, качена на сайта на ВСС

 • Езици

  Няма информация

 • Продължаващо обучение

  Няма информация

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:

  от 26.06.1993 г. до 17.05.2004 г. – Адвокат в Адвокатска колегия – Благоевград и Софийска адвокатска колегия /10г. 10м. 21д./

  от 01.08.1992 г. до 21.04.1993 г. – Юрист в „Темида” АД /8м.21д./


  В органите на съдебната власт:

  от 02.08.2006 г. до настоящия момент – Заместник на главния прокурор във Върховна касационна прокуратура /5г. 11м. 15д./

  от 23.02.2005 г. до 02.08.2006 г. – Прокурор, завеждащ отдел във Върховна касационна прокуратура /1г. 5м. 10д./

  от 17.05.2004 г. до 23.02.2005 г. – Прокурор във Върховна касационна прокуратура /9м. 6д./

  от 24.01.1990 г. до 14.05.1992 г. – Прокурор в Главна прокуратура на Република България /2г. 3м. 20д./

  от 11.12.1981 г. до 24.01.1990 г. – Заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура /8г. 1м. 13д./

  от 11.06.1981 г. до 11.12.1981 г. – Главен специалист в Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при ГП на НРБ /6м./

  от 29.06.1979 г. до 11.06.1981 г. – Заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Самоков /1 г. 11м. 13д./

  от 21.03.1975 г. до 29.06.1979 г. – Следовател в Районна прокуратура - Самоков /4г. 3м.8д./

   

  Юридическият стаж на прокурор Ситнилски към 16.07. 2012 г. се равнява на 36 г. 11 м

 • Текуща длъжност Избран за член на ВСС (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
 • Кариерно израстване

  Камен Ситнилски започва кариерата си в началото на 1975 г. като следовател в Районната прокуратура в Самоков. През 1979 г. следствието е реорганизирано и прехвърлено към МВР и Ситнилски е преназначен като зам.-районен прокурор на Самоков.

  През 1982 г. прокурор Ситнилски е преместен в Централната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в София. В последствие той е назначен първо в Районна прокуратура - София, а след това – в Градската прокуратура на столицата.

  През 1990 г. Камен Ситнилски е в Главна прокуратура. Две години по-късно работи по някои от известните дела за тоталитарния режим. Участва в разследването на екокатастрофата и последиците от аварията в Чернобил - дело №2, за корупцията в ЦК на БКП и раздаването на апартаменти - дело №3, и за икономическата катастрофа - дело №4.

  Камен Ситнилски е освободен от прокуратурата през май 1992 г., като в медийни публикации той отдава това на личен конфликт с Главния прокурор Иван Татарчев. За няколко години Ситнилски е адвокат в Благоевградската адвокатска колегия, като чак през 1995 г. е приет от Софийската адвокатска колегия.

  На 05.05.2004 г. Никола Филчев, наследил Иван Татарчев като Главен прокурор, предлага на Висшия съдебен съвет да назначи Камен Ситнилски на длъжността „Прокурор” във ВКП (Протокол No.16/2004 г. ВСС). Съветът назначава Ситнилски още на следващото заседание (Протокол No.17/2004 г.ВСС), a в началото на 2005 г. е преназначен на длъжността „прокурор – завеждащ отдел” във ВКП (Протокол No.4/16.02.2005 г. ВСС).

  Със Заповед No.26 от 16.01.2006 г. главният прокурор Никола Филчев командирова Ситнилски в Софийска градска прокуратура, където трябва да замести отсъстващия поради болест градски прокурор Бойко Найденов.

  На 02.08.2006 г. ВСС назначава Камен Ситнилски за зам.-главен прокурор (Протокол No.35/2006 г. ВСС ). Според мотивите към направеното предложение за избор на Камен Ситнилски за член на Висшия съдебен съвет той е отговарял персонално за борбата с организираната престъпност и специализираните звена, създадени със Споразумение между главния прокурор, МВР и ДАНС, като освен това е ръководил и Девети отдел на ВКП.

  От 19.03.2007 г. Ситнилски е член на предишния състав на Висшия съдебен съвет на мястото на отстранения за нарушения при досъдебни производства прокурор Цеко Йорданов. На заседанието си на 28.03.2007 г. съветът избира прокурор Ситнилски за член на Комисията по предложенията и атестирането, както и на Комисията за борба с корупцията. На същия ден ВСС решава да включи магистрата в делегация, която посещава Испания с цел "Запознаване с изработването на бюджета на съдебната власт, съдебната статистика, администрацията и конкурсите за магистрати в страната-член на ЕС"(Протокол No.10/2007 г. ВСС) На 25.04.2007 г. ВСС определя прокурор Ситнилски за един от представителите на съвета за среща с делегация на свободната държава Бавария (Протокол No.14/2007 г. ВСС).

  През м. юли 2012 г. Камен Ситнилски е издигнат за кандидат член на ВСС. Предложението е направено от Марио Емилов Стоянов, прокурор, завеждащ отдел "Девети" при ВКП, Галя Тодорова Гугушева, прокурор, заместник на административния ръководител на АСП и Руси Викторов Алексиев - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на СРП (Предложенията и мотивите за номинацията на Камен Ситнилски, както и неговата Концепеция за работата му, като евентуален член на ВСС, са достъпни в секция "Всички приложения".)
  Източник: Протоколи от заседания на ВСС; кадрово досие на прокурор Камен Ситнилски, публикувано на сайта на ВСС.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Със Заповед ЛС-971 от 18.05.2005 г. главният прокурор Никола Филчев награждава Камен Ситнилски с ръчен часовник за постигнати много добри резултати в служебната дейност.

  По повод навършване на 60-годишна възраст и за заслуги при осъществяване на съдебната власт като прокурор в продължение на над 20 години, при доказан висок професионализъм и нравствени качества, на 23.02.2009 г. прокурор Ситнилски е награден с картината „Жеравна” от художника Георги Петров. Това става на основание Заповед ЛС-416, подписана от главния прокурор Борис Велчев.        

  В мотивите към направеното предложение за избора на Камен Ситнилски за член на Висшия съдебен съвет, Галя Гугушева пише, че през 2011 г. той е бил награден с благодарствена грамота лично от Директора на Федералното бюро за разследване заради добрата и резултатна работа на специализираните звена за борба с организираната престъпност.

  Източник: Кадрово досие на Камен Ситнилски, публикувано на сайта на ВСС

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 

  В декларацията на прокурор Камен Ситнилски от 19.01.2009 г. е посочено, че от април 2008 г. до съответния момент той е бил член на Управителния съвет на сдружението с нестопанска цел Българската федерация по баскетбол. Ситнилски се позовава на решение на Висшия съдебен съвет от 09.11.2005 г., според което няма пречка магистратът Андрей Икономов да бъде избран за член на Изпълнителния комитет на Български футболен съюз. Към настоящия момент (юли 2012 г.) Камен Ситнилски не фигурира в списъка на членовете на Управителния съвет на БФБ.

  Зам.-главният прокурор е посочил в декларацията си следните задължения над 5 000 лева: Кредит от МКБ „Юнионбанк” за покупка на жилище и две кредитни карти от ОББ. 

  В полето за свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси Камен Ситнилски е посочил Антон Михов Радойнов - прокурор във Военноокръжна прокуратура гр. София - съпруг на дъщеря му.

  Като друга информация за частен интерес е посочен Михо Андонов Радойнов - пенсионер - адвокат, баща на зет му А. Радойнов.

  Източник: Декларацията е достъпна на сайта на ВСС, допълнителна информация на сайта на БФБ

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Камен Ситнилски не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: Интернет страница на Сметната палата на Република България

  Камен Ситнилски е подал само уведомления пред Сметната палата за 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 02.06.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  Право на собственост и ограничени вещни права

  Обект на деклариране

  Площ

  Година на

  придобиване

  Собственик

  Цена на придобиване /лева/

  Правно основание

  Произход на средствата

  Апартамент – груб строеж в София, ½ ид. Част

  98 кв. м.

  2007

  Камен Добринов Ситнилски

  30 000

  Покупко-продажба

  Заеми

  Апартамент – груб строеж в София, ½ ид. Част

  98 кв.м.

  2007

  Донка С. Ситнилска

  30 000

  Покупко-продажба

  Заеми

  Гараж – груб строеж в София, ½ ид. част

  19 кв.в.

  2007

  Камен Добринов Ситнилски

  6 000

  Покупко-продажба

  Заеми

  Гараж – груб строеж в София, ½ ид. част

  19 кв.в.

  2007

  Донка С. Ситнилска

  6 000

  Покупко-продажба

  Заеми

  *Къща и дворно място в гр. Кочериново

  Къща – 180

  Дворно място - 694

  1997

  Камен Ситнилски 1/3,

  Донка Ситнилска ¼

  И

  Вергинас Ситнилска-майка 87 г.

  1/6

  12 375

  Наследство 1977 г. и покупко 1997 г.

  Трудово възнаграждение

  *Апартамент в София

  60,47

  1990

  Камен Ситнилски ½

  и

  Донка Ситнилска ½

  12 635

  Покупка

  Заем и трудово възнаграждение

  *Апартамент в гр. Благоевград

  109

  1977

  Камен Ситнилски 1/6

  и

  Вергина Ситнилска – майка 87 г. 2/3

  23 724

  Наследство

  -

  *Апартамент в София

  76

  -

  Донка Ситнилска

  12 388

  Наследство

  -

  *Земеделски земи в Кочериново

  10 дка

  1977

  Камен Ситнилски и ВЕргина Ситнилска – майка 87 г.

  1 000

  Наследство

   

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 г.

  * Имотите отбелязани със звезда са посочени в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Имотен регистър

  Пореден № по справка

  1

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

  Година

  2007 

  Условие

  КРЕДИТ - 41 700 ЕВРО  

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - "ЮНИОНБАНК"  

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - КАМЕН ДОБРИНОВ СИТНИЛСКИ  

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 18.880 кв.м., гр.София, Описание: ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ 

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - "ЮНИОНБАНК"  

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - КАМЕН ДОБРИНОВ СИТНИЛСКИ  

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 97.670 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ 

  Пореден № по справка

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2007 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - "ТОП СТРОЙ" 2003  

  КУПУВАЧ - КАМЕН ДОБРИНОВ СИТНИЛСКИ  
  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 18.880 кв.м., гр.София, Описание: ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ

  Страни

  ПРОДАВАЧ - "ТОП СТРОЙ" 2003  

  КУПУВАЧ - КАМЕН ДОБРИНОВ СИТНИЛСКИ  
  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 97.670 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ

  Пореден № по справка

  3

  Книга

  ЗАЛИЧАВАНИЯ 

  Тип Акт

  МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 

  Година

  2006 

  Условие

  ЗАЛИЧАВА СЕ ЗАКОННА ИПОТЕКА ТОМ *, АКТ */1990Г.  

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - БАНКА "ДСК"  

  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - КАМЕН ДОБРИНОВ СИТНИЛСКИ  

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 60.470 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; 


 • Моторни превозни средства

  Година

  Вид на превозното средство

  Марка

  Цена

  Собственик

  Правно основание

  Произход на средствата

  1994

  Лек автомобил

  Опел Корса

  24 000

  Камен Ситнилски ½

  И

  Донка Ситнилска ½

  Покупка

  Трудово възнаграждение

  2005

  Лек автомобил

  Фолксваген Лупо

  1 000

  Камен Ситнилски ½

  И

  Донка Ситнилска ½

  Покупка 2005

  Трудово възнаграждение

  Източник:  Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Банкови влогове /депозити/

  Година

  Размер на средствата

  Вид на валутата

  Равностойност в лв.

  Титуляр на влога

  В страната

  В чужбина

  Произход на средствата

  2006

  6298

  USD

  9450

  Донка С. Ситнилска

  да

  не

  Трудови възнаграждения

  2006

  3000

  EUR

  6000

  Донка С. Ситнилска

  да

  не

  Трудови възнаграждения

  -

  *3 384, 32

  EUR

  6 619,15

  Донка Ситнилска

  да

  не

  Трудово възнаграждения

  -

  *7 785, 49

  USD

  12 466,51

  Донка Ситнилска

  да

  не

  Трудови възнаграждения

  -

  *3 040

  BGN

  -

  Донка Ситнилска

  да

  не

  Трудови възнаграждения

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006 г

  *Данни от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Задължения над 5 000 лв

  Година

  Вид задължение

  Размер на задълж.

  Вид на валутата

  Равностойност в лева

  Титуляр на задължението

  Правно основание

  Към банки

  2007

  Заем

  41 700

  EUR

  81 315

  Камен Добринов Ситнилски

  Договор за кредит

  да

  2007

  Заем

  20 300

  BGL

  20 300

  Камен Добринов Ситнилски

  Договор за кредит

  да

  2007

  Овърдрафт

  10 000

  BGL

  10 000

  Камен Добринов Ситнилски

  Договор

  да

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 г.

 • Налични парични средства

  Година

  Размер на средствата

  Вид на валутата

  Равностойност в лева

  Собственик

  Произход на средствата

  2006 г.

  8 000

  BGN

   

  Камен Добринов Ситнилски

  Заплата

  -

  *5 000

  BGN

   

  Камен Ситнилски

  Трудово възнаграждение

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006 г.

  *Данни от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Година

  Видове доход от

  Размер на дохода

   

   

  На декларатора /лв./

  На съпруга/та /лв./

  2007

  Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност

  3943

   

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 г.

 • Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие

   

  Година

  Вид на обезпечението

  Размер на обезпечението

  Характер на обезпечението

  От декларатора

  В полза на декларатора

  От съпруг/а или ненавършили пълнолетие деца

  В полза на съпруг/а или ненавършили пълн. деца

  2007

  6.1.1. ипотека

  41 700

  Камен Добринов Ситнилски и Донка С. Ситнилска

   

   

   

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 г.

 • Доходи през предходната календарна година, оповестени в декларация по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ

  Доход от:

  Размер на дохода

  Доходи от трудови правоотношения

  61 992, 15 лв

  Доходи от извънтрудови правоотношения

  854, 70 лв. – хонорар от участие в изпитни комисии – ЮЗУ Благоевград

  Източник: Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Участие в НПО

  Липсват данни

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На прокурор Камен Ситнилски са  извършени две  проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – на 05.07.2009 г. и на 27.05.2009 г. Заключението на двете проверки е „неустановена принадлежност”.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • В Медиите

  Прокурор Камен Ситнилски в медиите

  Медия/източник & заглавие Кратко описание

  В. Труд, 06.06.2012 г., автор Доротея Дачкова -  Прокурорът - адвокат по неволя

   

  В интервю за „Труд” от 6 юни 2012 г. Ситнилски споменава за възможността да се кандидатира за член на Висшия съдебен съвет. Интервюто дава и допълнителна информация за житейския и професионален път на прокурора.

  Novanews.bg, 27.02.2012 г. - Пияни висши магистрати решават съдбата ни

   и

  http://vss.justice.bg/bg/antikorupcia/2012/stan-VSS-04-2012.pdf 

   

  Репортаж на телевизията показва как магистрати, сред които председателят на Софийски апелативен съд Веселин Пенгезов и прокурор Камен Ситнилски, пият алкохол по време на обедната си почивка. На 19.04.2012 г. Комисията по професионална етика и превенция на корупцията при ВСС излиза със становище по въпроса. Според съвета, „не са налице законовите изисквания за образуване на дисциплинарно производство срещу визираните в предаването магистрати”. От етичната комисия посочват, че дикторският текст, придружаващ видеоматериала, внушава злоупотреба с алкохол, за каквато няма доказателства.

  viaranews.com, 02.12.2011 г. - Шефове на магистратурата: Не вярваме, че България е най-корумпираната в ЕС

  иinews.bg, 29.03.2012 г. - Глас от прокуратурата: ЕК трябва да приключи мониторинга над правосъдието

  Прокурор Ситнилски е сред привържениците на тезата, че мониторинговият механизъм, наложен от Европейската комисия, е изиграл своята роля в България и трябва да отпадне. Според него не може да се твърди, че страната ни е най-корумпираната в Европейския съюз и изследванията, поставящи я на това място са с твърде неясна методика.

  Dariknews.bg, 13.01.2010 г.  - интервю на Богдана Лазарова с Камен Ситнилски: Организираната престъпност е поставена на колене, следващият етап са „белите якички"

  и

  В. Новинар, 06.11.2007 г -интервю на Фани Чоджумова с Камен Ситнилски: И да стана свидетел на купен глас, не мога да образувам дело

  В качеството си на заместник-главен прокурор, Камен Ситнилски е търсен от медиите като източник на информация за хода на разследванията на различни „знакови” престъпления, както и за хода на последвалите дела срещу обвинените за извършването им

  Vesti.bg, 26.06.2006 г. – Препечатка на интервю на Диляна Грозданова с Камен Синтилски: Проверяваме и военните прокурори!

   

  През 2006 г. Камен Ситнилски участва в две ревизии на делата във върховни прокуратура. Първата обхваща ВКП и ВАП, а втората, назначена от Борис Велчев, се концентрира върху Върховна касационна прокуратура

  Speshno.info, 16.07.2009 г. 168 часа: Роднини се наредиха в Съдебната палата

  Камен Ситнилски е сред магистратите, споменати в материал на „168 часа”, посветен на роднинските връзки в съдебната система

  Mediapool.bg, 18.02.2009 г.  - Борис Велчев очаква още "провокации" срещу Камен Ситнилски

  Около освобождаването от длъжност на директора на НАП Мария Мургина се появява информация, че тя е била предупредена за готвен арест от прокурор с инициали К.С. Главният прокурор Борис Велчев защитава Ситнилски, като обяснява, че той не е имало как да има информация за делото „НАП”. Според Велчев, Камен Ситнилски „пречи на много хора” и затова са били направени опити да бъде компрометиран.

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре