БИПИ зададе въпроси до съдия Георги Ушев съгласно Процедурните правила за избор на административни ръководители

23.12.2016 | 2017 Избор председател СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

На 06 октомври 2011 г. с 21 гласа "за" ВСС избра Георги Ушев за административен ръководител на Специализирания наказателен съд (СНС). По това време в БИПИ вече работехме по платформата за гражданско наблюдение на лидерски назначения в съдебната система Judicialprofiles.bg. Според тогава действащата Наредба №2 от 27.04.2011 г. за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, ВСС, в 3-дневен срок след постъпване на заявленията в администрацията му, оповестяваше публично кандидатите само с кратка биография. Множеството документи, които сега вече са публични, тогава изисквахме по реда на ЗДОИ и/или сме получавали от самите кандидати. Такива бяха подробната автобиография, становището за притежавани нравствени качества, данни за дисциплинарни производства и наложени дисциплинарни наказания.

            Получената информация сглобявахме в публични представяния на кандидатите за ръководни длъжности в системата. Така кандидатурите ставаха по-разпознаваеми и разбираеми и за обществеността. През годините неведнъж сме отбелязвали, че изборните процедури, начинът на прилагането им и подробното мотивиране на решенията, са едни от факторите, които влияят на доверието в българското правосъдие. Чистата кадрова политика, избистрена от всякакви съмнения за властова корупция, е основен показател за позитивното развитие на съдебната система.

            Процедурите за избор на административни ръководители продължават. На 10 януари 2017 ВСС ще направи избор на председател на СНС, като единствен кандидат е досегашният ръководител Георги Ушев. Специализирани съдилища има и в други европейски държави (Испания, Италия, Франция, Германия, Англия, Белгия)[1].

         Съгласно правилата, зададохме следните въпроси на съдия Ушев, във връзка с управляваната от него институция. Неговите писмени отговори се очаква да бъдат представени и публикувани в интернет страницата на ВСС най-късно един ден преди изслушването – 9 януари, понеделник:

1. Във Вашата концепция отбелязвате, че специализираните институции са проходили с големи обществени очаквания и същевременно с недоверие към тях. Според Вас, как се комуникира образът на специализираните институции сред общественост и медии. Считате ли, че същият е представян и възприеман обективно във времето?


2.
 Какво е мнението Ви за настоящите Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ (приети с решение на Съдийска колегия на ВСС по протокол № 19/11.10.2016 г.). Считате ли, че допринасят ефективно за взимането на мотивирани и отчетни решения от страна на членовете на ВСС?


3.
 Според Вас, необходими ли са промени в така определената нормативна компетентност на СНС съгл. чл. 411а НПК?


4.
 В СНС делата се разглеждат в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закон е предвидено друго. Смятате ли, че за съдебните заседатели в СНС са необходими допълнителни изисквания за избирането им и/или специализирано обучение?

5. В Доклада по мисията за техническа помощ на прокуратурата е споделена следната препоръка: „Изразените пред екипа становищата във връзка с разглеждането на дела за корупция в Софийски градски съд, както и неразрешени оплаквания относно други практики в този съд, ни карат да се запитаме дали Софийски градски съд е най-подходящият орган за разглеждане на делата относно корупция по най-високите етажи на властта на национално равнище. Считаме, че е налице аргумент за прехвърляне на тази работата на специализирания наказателен съд, където се наблюдава по-конструктивно взаимодействие между прокуратури и съдии и по-малко формализъм. Би било необходимо обаче да се използва същият специализиран персонал за борба с корупцията, който понастоящем работи в звеното към Софийска градска прокуратура, тъй като не би било от полза да се изграждат нови звена всеки две години.[2] Какво е Вашето становище по тази препоръка?


6.
 В какво конкретно се изразява постигнатото „по-конструктивно взаимодействие” между прокурори и съдии, констатирано в препоръката?


7.
 На база успешните международни модели, с които сте имал възможност да се запознаете и проучите, как се позиционира СНС по отношение на ефективност?


8.
 Как възприемате идеята за създаване на още специализирани съдилища – съдилища за разглеждане на трудови дела и съдилища за разглеждане на прояви на детска престъпност? Идеята е споделена в книгата на Проф. д-р Пенчо Пенев „Съдебната власт в България 1989 – 2014 г. Проблеми на съвременния дискурс”, изд. Сиби, 2014.

 

            Отговорите ще бъдат публикувани и в интернет страницата на БИПИ www.bili-bg.org.

 

 [1] Информацията е почерпена от официалния сайт на СНС: http://spcc.bg/

Любопитно

Що е то етика?

През м. май 2013 г. Santa Barbara Independent стартира колонка Street Ethics на Benjamin Bycel, адвокат и писател, основаващ изпълнителен ...
Прочети »